Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

Az Európai Parlament által 2004. július 27-én az Európai Unió Tanácsa ellen benyújtott kereset

(C-317/04. sz. ügy)

Az Európai Parlament, képviseli: R. Passos és N. Lorenz, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. július 27-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Európai Unió Tanácsa ellen.

Az Európai Parlament azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a 2004. május 17-i 2004/496/EK tanácsi határozatot1;

kötelezze a Bizottságot valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Parlament kérelmének alátámasztására az alábbi jogi érvekre hivatkozik.

Az első két jogi érv a szóban forgó határozat jogi alapját vitatja. A Parlament először is arra az álláspontra helyezkedik, hogy figyelemmel a Bíróság ezen rendelkezés értelmezésével kapcsolatos legújabb ítélkezési gyakorlatára, az EK 95 cikkre való hivatkozás nem igazolt; egyébként a 95. cikkre nem alapozható a Közösségnek a megállapodás megkötésére vonatkozó hatásköre, mivel az az adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv hatálya alá nem tartozó adatkezelésre vonatkozik. Másodsorban a megállapodás módosítja az EK 251. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadott irányelvet, így a megállapodást csak a Parlament hozzájárulását követően köthették meg.

Harmadik jogi érvként a Parlament azt állítja, hogy a megállapodás megkötésére alapvető jogok megsértésével került sor, különös tekintettel a személyes adatok védelmének jogára, figyelemmel ezen jog alapvető jellegére, továbbá arra, hogy ez emellett a magánéletbe történő indokolatlan beavatkozást jelent, ami összeférhetetlen az emberi jogokról szóló Európai egyezmény 8. cikkével.

A negyedik jogi érv az arányosság elvének megsértésére vonatkozik, különösen azért, mert a megállapodás az utasokra vonatkozó túlzott mértékű adat továbbításáról rendelkezik, továbbá, mert az amerikai hatóságok ezeket az adatokat túl hosszú ideig tárolják.

Végül a Parlament a rendelkezés különleges jellemzőit figyelembe véve a szükséges indokoltság hiányára, továbbá az EK 10. cikkében található jóhiszemű együttműködés megsértésre is hivatkozik, figyelemmel arra, hogy a vitatott határozat elfogadására szokatlan körülmények között, a Bíróság előtt az 1/04 sz. vélemény iránti kérelemmel indított eljárás alatt került sor, amely nyilvánvalóan jogkérdéseket érintett.

____________

1 - Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás kötéséről szóló, 2004. május 17-i 2004/496/EK tanácsi határozat (HL L 183., 2004.5.20., 83. o.)