Language of document :

Pranešimas OL

 

Europos Parlamento 2004 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys Europos Sąjungos Tarybai

(Byla C-317/04)

2004 m. liepos 27 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme buvo pareikštas Europos Parlamento, atstovaujamo R. Passos ir N. Lorenz, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge, ieškinys Europos Sąjungos Tarybai.

Europos Parlamentas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Tarybos 2004 m. gegužės 17 d. sprendimą 2004/496/EB1;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Teisiniai pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Parlamentas, pareikšdamas ieškinį, nurodo penkis teisinius pagrindus.

Pirmieji du teisniai pagrindai yra susiję su ginčijamo sprendimo teisiniu pagrindu. Visų pirma, Parlamentas nurodo, kad negalima remtis EB sutarties 95 straipsniu, atsižvelgiant į naują Teisingumo Teismo praktiką dėl šios nuostatos išaiškinimo; be to 95 straipsnis nesuteikia Bendrijai kompetencijos sudaryti susitarimą, kadangi juo reglamentuojamas duomenų, nepatenkančių į Direktyvos 95/46 dėl asmens duomenų apsaugos taikymo sritį, tvarkymas. Antra, susitarimas sąlygoja šios direktyvos, priimtos laikantis EB sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, pakeitimą, todėl gali būti sudaromas tik gavus Parlamento pritarimą.

Pateiktu trečiuoju teisiniu pagrindu Parlamentas nurodo, kad susitarimas sudarytas pažeidžiant pagrindines teises, ypač esminius teisės į asmens duomenų apsaugą aspektus, ir įtvirtina nepateisinamą kišimąsi į privatų gyvenimą, o tai yra nesuderinama su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniu.

Ketvirtasis teisinis pagrindas yra susijęs su proporcingumo principo pažeidimu, ypač dėl to, kad susitarimas įtvirtina perteklinį duomenų apie keleivius perdavimą ir pernelyg ilgą šių duomenų saugojimą JAV valdžios institucijose.

Galiausiai Parlamentas nurodo nepakankamą tokiam išskirtinio pobūdžio aktui reikalingą motyvaciją, taip pat EB sutarties 10 straipsnyje įtvirtinto bendradarbiavimo principo pažeidimą, atsižvelgiant į priimant šį ginčijamą sprendimą egzistavusias neįprastas aplinkybes, kai tai buvo padaryta procedūros dėl prašymo Teisingumo Teismui pateikti nuomonę 1/04 dėl aspektų, kurie aiškiai siejosi su teisinės tvarkos klausimais, metu.

____________

1 - 2004 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 2004/496/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR (Passenger Name Records) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo (OL L 183, 2004 5 20, p. 83)