Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     6 päivänä maaliskuuta 2003

asiassa C-466/00 (Immigration Adjudicatorin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Arben Kaba vastaan Secretary of State for the Home Department1

    (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ( Asetus N:o 1612/68 ( Sosiaalinen etu ( Siirtotyöläisen puolison oikeus saada lupa oleskella pysyvästi jäsenvaltion alueella)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

(Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)

Asiassa C-466/00, jonka Immigration Adjudicator (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa Arben Kaba ja Secretary of State for the Home Department ennakkoratkaisun yhteisöjen tuomioistuimessa käytävää menettelyä koskevien yleisten oikeusperiaatteiden sekä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (EYVL L 257, s. 2) 7 artiklan 2 kohdan tulkinnasta, yhteisöjen tuomioistuin, toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen ja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit D. A. O. Edward, P. Jann (esittelevä tuomari), F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr ja J. N. Cunha Rodrigues, julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 6.3.2003 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-356/98, Kaba, 11.4.2000 antamassaan tuomiossa (Kok. 2000, s. I-2623) ennakkoratkaisukysymyksiin antama vastaus ei olisi ollut toisenlainen, jos yhteisöjen tuomioistuin olisi ottanut huomioon sen, että kansallisen oikeuden mukaan siirtotyöläisenä työskentelevän muun jäsenvaltion kuin Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen puolison ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa "oleskelevan ja sinne asettuneen" henkilön puolison tilanteet ovat ennakkoratkaisupyynnön esittäneen kansallisen tuomioistuimen mukaan kaikilta osin rinnastettavissa toisiinsa, lukuun ottamatta sen oleskelun kestoa, jota edellytetään myönnettäessä lupa oleskella pysyvästi Yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Koska tilanteet eivät yhteisön oikeuden mukaan ole rinnastettavissa toisiinsa, sillä, onko tällainen erilainen kohtelu perusteltua, ei ole merkitystä esillä olevassa asiassa.

____________

1 - EYVL C 61, 24.2.2001.