Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holsteinin 12.3.2002 ja 25.3.2002 tekemillään päätöksillä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Landeshauptstadt Kiel vastaan lääketieteen tohtori Norbert Jaeger

    

    (Asia C-151/02)

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein on pyytänyt 12.3.2002 ja 25.3.2002 tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 26.4.2002, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Landeshauptstadt Kiel vastaan lääketieteen tohtori Norbert Jaeger seuraaviin kysymyksiin:

1.Onko työntekijän sairaalassa suorittamaa päivystysaikaa pidettävä yleisesti direktiivin 93/104/EY1 2 artiklan 1 kohdan mukaisena työaikana ja onko näin myös silloin, kun päivystävällä työntekijällä on niinä aikoina, joina häntä ei kutsuta suorittamaan työtoimeksiantoja, oikeus nukkua?

2.Onko pidettävä direktiivin 93/104/EY 3 artiklan vastaisena sellaista kansallista säännöstä, jossa päivystysaikaa pidetään lepoaikana siltä osin kuin sen aikana ei ole osoitettu työtoimeksiantoja, kun työntekijä on sairaalassa hänen käyttöönsä asetetussa tilassa ja suorittaa kutsusta työtoimeksiantoja?

3.Onko pidettävä direktiivin 93/104/EY vastaisena sellaista kansallista säännöstä, jossa 11 tunnin päivittäisen lepoajan lyhentäminen sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa työskenneltäessä on sallittua siten, että jos päivystyksen tai takapäivystyksen aikana suoritettujen työtoimeksiantojen kokonaiskesto on vähemmän kuin puolet lepoajasta, niihin käytetty aika tasataan muina aikoina?

4.Onko pidettävä direktiivin 93/104/EY vastaisena sellaista kansallista säännöstä, jonka mukaan työehtosopimuksessa tai työehtosopimuksen perusteella tehdyssä yrityskohtaisessa sopimuksessa voidaan sallia, että päivystyksen ja takapäivystyksen yhteydessä lepoaikojen pituus mukautetaan vastaamaan tällaisen toiminnan erityisyyttä ja että työtoimeksiannoista johtuva lepoajan lyheneminen päivystystoiminnan aikana voidaan tasata muina aikoina?

____________

1 - EYVL L 307, s. 18.