Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein av den 12 mars 2002 i målet mellan Landeshauptstadt Kiel och Dr Norbert Jaeger

    (mål C-151/02)

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein begär genom beslut av den 12 mars 2002, vilket inkom till domstolens kansli den 26 april 2002, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Landeshauptstadt Kiel och Dr Norbert Jaeger beträffande följande frågor:

1. Utgör generellt jourtjänstgöring, som en arbetstagare fullgör på sjukhus, arbetstid i den mening som avses i artikel 2.1 i direktiv 93/104/EG1, också under den förutsättningen att det är tillåtet för arbetstagaren att sova under de tider han inte tas i anspråk?

2. Utgör en reglering i nationell rätt ett brott mot artikel 3 i direktiv 93/104/EG, om regleringen innebär att jourtjänstgöring, som utformats på så sätt att arbetstagaren uppehåller sig på sjukhus i ett rum som står till hans förfogande och börjar arbeta när han uppmanas till det, anses som vilotid under förutsättning att något ianspråkstagande inte sker?

3. Utgör en reglering i nationell rätt ett brott mot direktiv 93/104/EG, om regleringen innebär att en förkortning av den dagliga vilotiden om 11 timmar vid sjukhus och andra inrättningar för behandling, vård och omsorg om personer tillåts, under förutsättningar att tillfällen av ianspråkstagande under jourtjänstgöringen eller bakjouren, vilka inte uppgår till mer än hälften av vilotiden, kompenseras med ledighet vid andra tider?

4. Utgör en reglering i nationell rätt ett brott mot direktiv 93/104/EG, om regleringen innebär att det i ett kollektivavtal eller på grundval av ett kollektivavtal i en företagsöverenskommelse kan tillåtas att vilotider vid jourtjänstgöring och bakjour anpassas till arbetets speciella karaktär, framför allt så att förkortningar av vilotiden på grund av ianspråkstaganden under tjänstgöringarna kan kompenseras med ledighet vid andra tider?

____________

1 - EGT L 307 s. 18.