Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) 17.4.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa The Queen vastaan Secretary of State for Health, jossa kantajana on 1) Swedish Match AB 2) Swedish Match UK Ltd.

    (Asia C-234/00)

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on pyytänyt 17.4.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.5.2002, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta asiassa The Queen vastaan Secretary of State for Health, jossa kantajana on 1) Swedish Match AB 2) Swedish Match UK Ltd ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

1)    Onko EY 28-30 artiklaa tulkittava yleisiä suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteita sekä (erityisesti omaisuudensuojaa koskevia) perusoikeuksia noudattaen siten, että niiden vastaisia ovat sellaiset kansalliset säännökset, joiden mukaan kaikkien suussa käytettäväksi tarkoitettujen, kokonaan tai osittain tupakasta valmistettujen, lukuun ottamatta poltettavaksi tai pureskeltavaksi tarkoitettuja tuotteita, jauheena tai pieninä paloina tai jonakin näiden muotojen yhdistelmänä tai elintarvikkeita muistuttavassa muodossa olevien, tuotteiden myyminen, tarjoutuminen tai suostuminen myymään, esillä tai hallussa pitäminen myymistä varten on kielletty?

2)    Onko direktiivin 2001/37/EY1 8 artikla kokonaan tai osittain pätemätön seuraavilla perusteilla:

a)    syrjimättömyysperiaatetta on loukattu

b)    EY 28 ja/tai EY 29 artiklaa on rikottu

c)    suhteellisuusperiaatetta on loukattu

d)    EY 95 artikla ja/tai EY 133 artikla eivät ole asianmukaisia oikeudellisia perustoja

e)    EY 95 artiklan 3 kohtaa on rikottu

f)    harkintavaltaa on käytetty väärin

g)    EY 253 artiklaa on rikottu ja/tai perusteluvelvollisuus on laiminlyöty

h)    omaisuudensuojaa koskevaa perusoikeutta on loukattu?

3)    Onko kyseisiä periaatteita tulkittava siten, että niillä kielletään kyseessä oleva kansallinen toimenpide tilanteessa, jossa:

a)    kansallinen toimenpide direktiivin 89/622/ETY2 8 a artiklan täytäntöön panemiseksi toteutettiin vuonna 1992.

b)    kyseinen kansallinen toimenpide toteutettiin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan toimivallan nojalla, joka ei ole riippuvainen velvollisuudesta panna direktiivi täytäntöön.

c)    direktiivi 89/622/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla) kumottiin ja korvattiin direktiivillä 2001/37/EY, jonka 8 artiklalla vahvistettiin direktiivin 89/622/ETY 8 a artikla, ja

d)    direktiivin 2001/37/EY 8 artikla on pätemätön kysymyksissä 2 a, 2 c tai 2 h mainittujen periaatteiden perusteella?

____________

1 - tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä - komission lausuma, 5 päivänä kesäkuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY (EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26).

2 - Tupakkatuotteiden merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 13 päivänä marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/622/ETY (EYVL L 359, 8.12.1989, s. 1).