Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     12 päivänä joulukuuta 2002

asiassa C-273/00 (Bundespatentgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Ralf Sieckmann vastaan Deutsches Patent- und Markenamt1

    (Tavaramerkit ( Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen ( Direktiivi 89/104/ETY ( Direktiivin 2 artikla ( Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua ( Merkit, jotka voidaan esittää graafisesti ( Hajumerkit)

    (Oikeudenkäyntikieli: saksa)

(Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)

Asiassa C-273/00, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa Ralf Sieckmann ja Deutsches Patent- und Markenamt, ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta, yhteisöjen tuomioistuin, toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat M. Wathelet, R. Schintgen ja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (esittelevä tuomari), N. Colneric ja J. N. Cunha Rodrigues, julkisasiamies: D. Ruíz-Jarabo Colomer, kirjaaja: osastopäällikkö D. Louterman-Hubeau, on antanut 12.12.2002 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava niin, että merkki, jota sellaisenaan ei voida näköaistein havaita, voi muodostaa tavaramerkin sillä edellytyksellä, että se voidaan esittää graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

2)Hajumerkkien osalta graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.

____________

1 - EYVL C 259, 9.9.2000.