Language of document :

Mededeling in het PB

 

ARREST VAN HET HOF

van 12 december 2002

in zaak C-273/00 (verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciële beslissing): R. Sieckmann tegen Deutsches Patent- und Markenamt (1)

("Merken ( Harmonisatie van wetgevingen ( Richtlijn 89/104/EEG ( Artikel 2 ( Tekens die een merk kunnen vormen ( Tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling ( Olfactorische tekens")

(Procestaal: Duits)

(Voorlopige vertaling; de definitieve vertaling verschijnt in de Jurisprudentie van het Hof)

In zaak C-273/00, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundespatentgericht (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen R. Sieckmann en Deutsches Patent- und Markenamt, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), heeft het Hof, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, M. Wathelet, R. Schintgen en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters; advocaat-generaal: D. Ruíz-Jarabo Colomer; griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd, op 12 december 2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

2)In geval van een olfactorisch teken voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling.

____________

1 - )PB C 259 van 9.9.2000.