Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     DOMSTOLENS DOM

     den 12 december 2002

i mål C-273/00 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht): Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt(1)

    (Varumärken ( Tillnärmning av lagstiftning ( Direktiv 89/104/EEG ( Artikel 2 ( Tecken som kan utgöra ett varumärke ( Tecken som kan återges grafiskt ( Dofttecken)

    (Rättegångsspråk: tyska)

    (Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att publiceras i "Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt")

I mål C-273/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundespatentgericht (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Ralf Sieckmann och Deutsches Patent- und Markenamt, angående tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), har domstolen, sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena M. Wathelet, R. Schintgen och C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (referent), N. Colneric och J.N. Cunha Rodrigues, generaladvokat: D. D. Ruíz-Jarabo Colomer, justitiesekreterare: avdelningschefen D. Louterman-Hubeau, den 12 december 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

2)Såvitt avser dofttecken kan kraven på grafisk återgivning inte anses uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer.

____________

1 - EGT C 259, 9.9.2000.