Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 1. detsembri 2005. aasta otsus

kohtuasjas C-14/04 (Conseil d'État' eelotsusetaotlus): Abdelkader Dellas jt versus Premier Ministre jt1

(Sotsiaalpoliitika - Töötajate turvalisuse ja tervise kaitse - Direktiiv 93/104/EÜ - Tööaja mõiste - Ulatus - Siseriiklik õigus, mis kehtestab eelkõige iganädalase tööaja maksimaalsele pikkusele töötaja jaoks soodsama ülempiiri - Tööaja pikkuse kindlaksmääramine teatavates sotsiaalasutustes - Valveaeg, mis nõuab töötajate pidevat töökohal viibimist - Ajavahemikud, mil sellisel kutsealal töötavatel töötajatel ei ole aktiivset tegevust - Siseriiklik korraldus, mis näeb ette tööl viibimise aja diferentseeritud arvestuse vastavalt töö pingelisusele)

(Kohtumenetluse keel: prantsuse)

Kohtuasjas C-14/04, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Conseil d'État' (Prantsusmaa) 3. detsembri 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 15. jaanuaril 2004, menetluses Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière v. Premier Ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, menetluses osales Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, tegi Euroopa Kohus (teine koda), koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud R. Schintgen (ettekandja), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris ja G. Arestis; kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomer, kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett, 1. detsembril 2005 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte, tuleb tõlgendada selliselt, et direktiiviga on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, mis töötajate füüsilist kohalolekut vajavates sotsiaal- ja tervishoiuasutustes töötavate töötajate valveaja osas sätestavad tegeliku tööaja arvutamiseks seadusega ettenähtud tööajaga samaväärse korra, nagu see on põhikohtuasjas, samas kui direktiivis töötajate turvalisuse ja tervise tõhusaks kaitseks sätestatud miinimumnõuded ei ole tervikuna tagatud.

Kui siseriiklik õigus sätestab eelkõige maksimaalse iganädalase tööaja osas piirmäära, mis on töötajatele soodsam, võivad selles direktiivis ette nähtud kaitsvate normide järgimist tagavateks künnisteks või piirmääradeks olla vaid need, mis on sätestatud direktiivis.

____________

1 - ELT C 59, 6.3.2004.