Language of document :

    YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

    (toinen jaosto)

    1 päivänä joulukuuta 2005

asiassa C-14/04 (Conseil d'Étatin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Abdelkader Dellas ym. vastaan Premier ministre ym.1

(Sosiaalipolitiikka - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Direktiivi 93/104/EY - Työajan käsite - Ulottuvuus - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetty viikoittainen enimmäistyöaika on työntekijän kannalta suotuisampi - Työajan määrittely joissakin sosiaalialan laitoksissa - Päivystyspalvelu, joka edellyttää työntekijän läsnäoloa työpaikalla - Työntekijän passiiviset jaksot päivystystyössä - Kansallinen laskentamekanismi, jolla läsnäolotunnit lasketaan painotetusti työnteon intensiivisyyden perusteella)

    (Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa C-14/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 3.12.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.1.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT ja Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière vastaan Premier ministre ja Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-socialin osallistuessa asian käsittelyyn, yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit R. Schintgen (esittelevä tuomari), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris ja G. Arestis, julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 1.12.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/104/EY on tulkittava siten, että sen vastainen on sellainen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään sellaisten päivystysjaksojen osalta, jotka edellyttävät määrättyjen sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten työntekijöiden fyysistä läsnäoloa työpaikalla, pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta järjestelmästä, jossa tällainen työaika otetaan laskennallisesti huomioon säännöllisenä työaikana, silloin kun kaikkia direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden tehokkaan suojan takaamiseksi ei ole noudatettu.

Siinä tapauksessa, että kansallisessa oikeudessa on säädetty erityisesti viikoittaisen enimmäistyöajan osalta työntekijöiden kannalta suotuisampi yläraja, on direktiivissä vahvistettujen työntekijää suojaavien säännösten noudattamista arvioitava ainoastaan suhteessa niihin vähimmäisvaatimuksiin ja ylärajoihin, jotka on mainittu tässä direktiivissä.

____________

1 - EUVL C 59, 6.3.2004.