Language of document :

DOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 1 december 2005

i mål C-14/04 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État): Abdelkader Dellas mot Premier Ministre m.fl. (1)

("Socialpolitik - Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa- Direktiv 93/104/EG - Begreppet arbetstid - Räckvidd - Nationell lagstiftning som, bland annat vad gäller längsta tillåtna arbetstid per vecka, innehåller regler som är mer förmånliga för arbetstagaren - Bestämning av arbetstiden vid vissa sociala inrättningar - Jourtjänst som innebär att arbetstagaren måste vistas på arbetsplatsen - Perioder av sysslolöshet för arbetstagaren under sådan tjänstgöring - Nationell formel för beräkning av närvarotid, där tillgodoräknandet beror på arbetets intensitet")

(Rättegångsspråk: franska)

I mål C-14/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, ingiven av Conseil d'État (Frankrike), genom beslut av den 3 december 2003, som inkom till domstolen den 15 januari 2004, i målet Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière mot Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, ytterligare deltagare i rättegången: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Schintgen (referent), R. Silva de Lapuerta, S. Kūris och G. Arestis, generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer, justitiesekreterare: avdelningsdirektören L. Hewlett, den 1 december 2005 avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse:

Rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden skall tolkas så, att det utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning som, vad gäller jourtjänst som arbetstagare som arbetar vid sociala och socialmedicinska inrättningar utför och som innebär att de måste vara fysiskt närvarande på denna arbetsplats, föreskriver att vid beräkningen av den verkliga arbetstiden skall ett likvärdighetssystem tillämpas, av det slag som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, i fall den nationella lagstiftningen inte innebär att samtliga minimikrav i syfte att ge arbetstagarna ett effektivt skydd för deras säkerhet och hälsa iakttas.

För det fall den nationella lagstiftningen innehåller en begränsning vad gäller högsta tillåtna veckoarbetstid som är förmånligare för arbetstagarna, är det endast direktivets minimikrav och begränsningar som är avgörande för huruvida direktivets skyddsregler har iakttagits.

____________

1 - ) EUT C 59, 6.3.2004.