Language of document :

Žaloba podaná dne 19. prosince 2005 - Kyriazis v. Komise

(Věc F-120/05)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Antonios Kyriazis (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M. Spanakis, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ADMIN.B.2 - D (05) 23023/EGL-ade ze dne 12. října 2005, kterým orgán oprávněný ke jmenování zamítl stížnost žalobce R/549/05 proti zamítnutí ze dne 25. dubna 2005 jeho žádosti o přiznání příspěvku za práci v zahraničí (16 %) žalovanou;

nařídit žalované přiznat žalobci příspěvek za práci v zahraničí se zpětným účinkem k 1. březnu 2005 s úroky z prodlení v roční sazbě 10 % až do celkového zaplacení;

uznat právo žalobce pobírat do budoucna příspěvek za práci v zahraničí (16 % čistého základního platu).

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise pracující v Lucembursku, napadá rozhodnutí, kterým mu byl zamítnut příspěvek za práci v zahraničí. Zpochybňuje tezi žalované, podle které nesplňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu z důvodu, že Lucembursko bylo během období pěti let, které uplynulo šest měsíců před jeho přijetím do zaměstnání orgány Společenství, místem jeho trvalého bydliště a jeho hlavní a obvyklé profesní činnosti.

Žalobce krom toho uplatňuje, že by se mělo mít za to, že na práci, kterou vykonával v Lucembursku v budově žalované v době, kdy byl zaměstnán společností soukromého práva, se vztahuje výjimka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu.

____________