Language of document :

Sag anlagt den 19. december 2005 - Kyriazis mod Kommissionen

(Sag F-120/05)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Antonios Kyriazis (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat Spanakis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade af 12. oktober 2005, hvorved ansættelsesmyndigheden afviste sagsøgerens klage R/549/05 over Kommissionens afslag af 25. april 2005 på sagsøgerens ansøgning om tildeling af udlandstillæg (16%).

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren udlandstillæg med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2005, med tillæg af morarenter 10% p.a. til betaling sker.

Det fastslås, at sagsøgeren har ret til fremover at oppebære udlandstillæg (16% af nettogrundlønnen).

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og gør tjeneste i Luxembourg, har anfægtet afgørelsen om ikke at tildele ham udlandstillæg. Han bestrider Kommissionens opfattelse, hvorefter han ikke opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i vedtægtens bilag VII, som følge af, at Luxembourg i en femårsperiode, som udløb seks måneder før hans ansættelse ved fællesskabsinstitutionerne, har været det sted, hvor han havde fast bopæl og udøvede sit hovederhverv på en varig måde.

Sagsøgeren har desuden anført, at det arbejde, som han udførte i Luxembourg i Kommissionens bygning, mens han var ansat i et privat selskab, bør anses for at være omfattet af undtagelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens afsnit VII.

____________