Language of document :

19. detsembril 2005 esitatud hagi - Kyriazis versus komisjon

(Kohtuasi F-120/05)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Antonios Kyriazis (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat M. Spanakis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 12. oktoobri 2005. aasta otsus ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade, millega ametisse nimetav asutus jättis rahuldamata hageja kaebuse R/549/05 kostja 25. aprilli 2005. aasta otsuse vastu mitte rahuldada hageja taotlust maksta temale kodumaalt lahkumise toetust (16%);

kohustada kostjat maksma hagejale kodumaalt lahkumise toetust tagantjärele alates 1. märtsist 2005 koos hilinemisega seotud intressidega 10% aastas kuni täieliku tasumiseni;

tunnustada hageja õigust saada tulevikus kodumaalt lahkumise toetust (16% neto põhipalgast).

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, kelle töökoht on Luxembourgis, vaidlustab otsuse, millega keelduti temale maksmast kodumaalt lahkumise toetust. Ta vaidlustab kostja väite, mille kohaselt ta ei vasta personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a loetletud tingimustele, kuna tema alaline elukoht ning peamine ja tavaline töökoht oli enne tema ühenduse institutsioonidesse töölevõtmist viie aasta jooksul Luxembourgis.

Peale selle väidab hageja, et tööd, mida ta tegi Luxembourgis kostja hoones ajal, mil ta töötas ühes eraõiguslikus äriühingus, tuleb lugeda personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ette nähtud erandi alla kuuluvaks.

____________