Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 19. decembrī - Kyriazis pret Komisiju

(lieta F-120/05)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonios Kiriazis [Antonios Kyriazis], Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - M. Spanakis [M. Spanakis], advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2005. gada 12. oktobra lēmumu ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade, ar kuru iecēlējinstitūcija noraidīja prasītāja sūdzību R/549/05 par atbildētājas 2005. gada 25. aprīļa atteikumu piešķirt prasītājam ekspatriācijas pabalstu (16%);

uzdot atbildētājai piešķirt prasītājam ekspatriācijas pabalstu ar atpakaļejošu spēku no 2005. gada 1. marta ar kavējuma procentiem 10 % apmērā gadā līdz pilnīgai samaksai;

atzīt prasītāja tiesības uz ekspatriācijas pabalstu turpmāk (16 % apmērā no neto algas).

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, kas tiek nodarbināts Luksemburgā, apstrīd lēmumu, ar kuru viņam atteikts izmaksāt ekspatriācijas pabalstu. Viņš apstrīd atbildētājas argumentu, ka viņš neatbilst nosacījumiem, kas noteikti Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, jo piecu gadu periodā, kas beidzās sešus mēnešus pirms viņš uzsāka darbu Kopienu iestādēs, viņš bija Luksemburgas patstāvīgais iedzīvotājs un praktizēja savu galveno un parasto profesiju.

Turklāt prasītājs arī apgalvo, ka darbs, ko viņš veica Luksemburgā atbildētājas ēkā, kura laikā viņu nodarbināja privāto tiesību uzņēmējsabiedrība, būtu jāuzskata par tādu, uz kuru attiecas Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrais ievilkums.

____________