Language of document :

Beroep ingesteld op 19 december 2005 - Kyriazis tegen Commissie

(Zaak F-120/05)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoeker: Antonios Kyriazis (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: M. Spanakis, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker(s) / verzoekster(s)

nietig te verklaren besluit ADMIN.B.2 - D (05) 23023/EGL-ade van 12 oktober 2005, waarbij het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) verzoekers klacht R/549/05 tegen verweersters afwijzing op 25 april 2005 van zijn verzoek om toekenning van de ontheemdingstoelage (16 %) heeft afgewezen;

verweerster te gelasten verzoeker de ontheemdingstoelage toe te kennen met terugwerkende kracht per 1 maart 2005, vermeerderd met 10 % vertragingsrente per jaar, tot volledige voldoening;

vast te stellen dat verzoeker in de toekomst recht heeft op de ontheemdingstoelage (16 % van het netto basissalaris).

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie met standplaats Luxemburg, komt op tegen het besluit waarbij hem betaling van de ontheemdingstoeslag is geweigerd. Hij betwist de stelling van verweerster dat hij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij het Statuut omdat Luxemburg gedurende een periode van vijf jaar, eindigend zes maanden vóór zijn indiensttreding bij de communautaire instellingen, de plaats was waar hij zijn vaste verblijfplaats had gehad en gewoonlijk zijn voornaamste beroepsbezigheden had uitgeoefend.

Voorts voert verzoeker aan dat het werk dat hij, in dienst van een privaatrechtelijke vennootschap, in Luxemburg in het gebouw van verweerster heeft verricht, moet worden geacht te vallen onder de uitzondering van artikel 4, lid 1, sub a, tweede streepje, van bijlage VII bij het Statuut.

____________