Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2005 r. - Kyriazis przeciwko Komisji

(Sprawa F-120/05)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Antonios Kyriazis (Luksemburg, Luksemburg) [Przedstawiciel: M. Spanakis, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji ADMIN.B.2 - D(05)23023/EGL-ade z dnia 12 października 2005 r., w której organ powołujący oddalił zażalenie skarżącego R/549/05 na oddalenie w dniu 25 kwietnia 2005 r. przez pozwaną jego wniosku o przyznanie dodatku zagranicznego (16%);

nakazanie pozwanej wypłaty skarżącemu dodatku zagranicznego ze skutkiem wstecznym od dnia 1 marca 2005 r. wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości 10% rocznie, aż do całkowitej spłaty;

ustalenie prawa skarżącego do otrzymywania dodatku zagranicznego (16% wynagrodzenia podstawowego netto) na przyszłość.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji zatrudniony w Luksemburgu, kwestionuje decyzję odmawiającą my wypłaty dodatku zagranicznego. Kwestionuje twierdzenie pozwanej, zgodnie z którym nie spełnia on warunków przewidzianych w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego, z uwagi na to, że Luksemburg był dla niego miejscem stałego zamieszkania oraz miejscem wykonywania głównej działalności zawodowej w okresie pięciu lat, kończącym się sześć miesięcy przed jego zatrudnieniem przez instytucje wspólnotowe.

Skarżący podnosi ponadto, że praca, którą wykonywał w Luksemburgu w budynku pozwanej, w okresie gdy pracował na rzecz spółki prawa prywatnego, powinna zostać uznana za wchodzacą w zakres wyjątku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) tiret drugie załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

____________