Language of document :

Žaloba podaná 19. decembra 2005 - Kyriazis/Komisia

(Vec F-120/05)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Antonios Kyriazis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: M. Spanakis, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ADMIN.B.2 - D (05) 23023/EGL-ade z 12. októbra 2005, ktorým menovací orgán zamietol sťažnosť žalobcu R/549/05 proti zamietnutiu žiadosti žalobcu o priznanie príspevku na expatriáciu (16 %) žalovanou z 25. apríla 2005,

nariadiť žalovanej priznať žalobcovi príspevok na expatriáciu so spätným účinkom k 1. marcu 2005 vrátane úrokov z omeškania s ročnou sadzbou 10 % až do úplného zaplatenia,

priznať žalobcovi právo poberať v budúcnosti príspevok na expatriáciu (16 % z čistého základného platu).

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie pôsobiaci v Luxemburgu, napáda rozhodnutie, ktorým mu bolo zamietnuté vyplatenie príspevku na expatriáciu. Žalobca spochybňuje tvrdenie Komisie, podľa ktorého nespĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku z dôvodu, že Luxembursko bolo miestom jeho trvalého bydliska a jeho hlavného a zvyčajného zamestnania počas obdobia piatich rokov, ktoré uplynulo šesť mesiacov pred jeho prijatím do zamestnania v orgánoch Spoločenstva.

Žalobca okrem toho uvádza, že je potrebné vychádzať z toho, že práca, ktorú vykonával v Luxemburgu v budove žalovanej v čase, kedy bol zamestnaný v súkromnoprávnej spoločnosti, spadá pod výnimku stanovenú v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku.

____________