Language of document :

Talan väckt den 19 december 2005 - Antonios Kyriazis mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-120/05)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Antonios Kyriazis (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten M. Spanakis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade av den 12 oktober 2005, genom vilket denna avslog sökandens klagomål R/549/05 beträffande svarandens avslag på sökandens ansökan om utlandstillägg (16 procent),

förplikta svaranden att utge utlandstillägg till sökanden retroaktivt från den 1 mars 2005, jämte årlig dröjsmålsränta med tio procent fram till dess betalning sker,

fastställa att sökanden i framtiden har rätt till utlandstillägg (16 procent av grundlönen).

Grunder och huvudargument

Sökanden som är tjänsteman hos kommissionen och tjänstgör i Luxemburg har ifrågasatt beslutet att inte tillerkänna honom utlandstillägg. Han har bestritt svarandens uppfattning att han inte uppfyller villkoren enligt artikel 4.1 a i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, eftersom han varit varaktigt bosatt och utövat sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Luxemburg under den femårsperiod som löpte ut sex månader innan han anställdes vid gemenskapens institutioner.

Sökanden har vidare gjort gällande att det arbete han utfört i sökandens byggnad i Luxemburg medan han var anställd av ett privaträttsligt företag skall anses omfattas av det undantag som föreskrivs i artikel 4.1 a andra strecksatsen i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna.

____________