Language of document :

13. veebruaril 2006 esitatud hagi - Duyster versus komisjon

(Kohtuasi F-18/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Tinike Duyster (Oetrange, Luksemburg) (esindaja: advokaat W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 17. novembri 2005. aasta otsus saata hageja alates 8 novembrist 2004 määramata ajaks vanemapuhkusele;

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. aprilli 2005. aasta otsus;

tühistada otsus, millega anti vanemapuhkust 1. novembrist 2004 kuni 30. aprillini 2005, ja/või 2004. aasta novembrikuu töötasu teatis, ja/või komisjoni 30. novembri 2004. aasta otsus mitte arvestada vanemapuhkuse edasilükkamise või tühistamise taotlust;

tunnistada, et 1. novembrist 2004 (või 8. novembrist 2004) kuni 30. aprillini 2005 (kaasa arvatud) olid hagejal kõik aktiivses teenistuses oleva ametniku õigused ning järelikult tuleb talle tagasiulatuvalt maksta tema palgajärgule ja -astmele vastav töötasu;

otsustada, et nimetatud töötasule tuleb juurde arvestada viivis;

tunnistada, et hagejal on endiselt õigus taotleda vanemapuhkust (vaatamata sellele, kas tema poeg on pärast kohtuotsuse kuulutamist vanem kui 12-aastane või peaaegu 12-aastane), arvestades, et esitatud taotlus jäeti heaks kiitmata komisjoni süül; või teise võimalusena - kuna komisjoni tuleb pidada vastutavaks selle eest, et hageja ei saanud võtta vanemapuhkust, tuleb talle maksta hüvitist, mille arvutamisel on arvesse võetud vanemapuhkuse toetus, kindlustus, teenistusstaaž, pensioni saamise õigused, hindamisaruanded ja edutamisvõimalused; või kolmanda võimalusena seda, et võtmata jäänud vanemapuhkuse perioodi eest tuleb talle maksta hüvitist, mis katab kaotatud vanemapuhkuse toetuse, kindlustuse ja pensioni saamise õigused;

kohustada kostjat hüvitama 17. novembri 2005. aasta otsusega põhjustatud varaline ja mittevaraline kahju, mille suurus on vastavalt 4000 ja 5000 eurot;

mõista kostjalt välja 2500 eurot hüvitisena ebakindla olukorra eest, milles oli hageja ametnikustaatus, ning ebakindla olukorraga põhjustatud mittevaraline kahju;

hüvitada hagejale seitsme päeva vanemapuhkuse väärtus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuasja F-51/051 raames vaidlustas hageja selle, et komisjon lubas ta vanemapuhkusele ajavahemikul 1. novembrist 2004 kuni 30. aprillini 2005. Käesolevas asjas vaidlustab hageja ametisse nimetava asutuse 17. novembri 2005. aasta otsuse, millega fikseeriti vanemapuhkuse alguskuupäevana 8. november 2004.

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et 17. novembri 2005. aasta otsusega on rikutud asutamislepingut, personalieeskirju ning teatud hulka õiguslikke põhimõtteid. Hageja väidete kohaselt: i) kõnealuses otsuses esineb vigu, nt on ebaõigelt mainitud üht Esimese Astme Kohtus arutusel olevat kohtuasja; ii) otsus on mitmel põhjusel ebatäpne, nt seetõttu, et selles pole märgitud, millise hageja poolt esitatud kaebuse põhjal on see otsus tehtud, puudub vanemapuhkuse lõppkuupäev ning selles pole kirjeldatud otsuse tagajärgi; iii) otsus ei ole koostatud keeles, mida kasutas hageja, seega on rikutud EÜ artiklit 21; iv) ei ole viidatud ühelegi õiguslikule alusele; v) sisaldab vasturääkivusi; vi) pole piisavalt põhjendatud; vii) otsusel on tagasiulatuv toime, kuigi vanemapuhkuse taotlus pole enam jõus; viii) selles ei ole arvestatud asjaolu, et kogu ajavahemiku kohta tehtud ametisse nimetava asutuse otsused olid ebaseaduslikud; xi) selles ei ole arvestatud vanemapuhkuse edasilükkamise taotlust.

Lisaks tekib vaidlustatud otsuse teksti põhjal mulje, et segadusttekitava olukorra on vähemalt osaliselt põhjustanud hageja, kuigi viimati nimetatu on tegutsenud hoolikalt ja esitanud hulga dokumente.

____________

1 - ELT C 217, 3.9.2005 (kohtuasi, mis registreeriti esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri T-249/05 all ning saadeti 15.12.2005. aasta määrusega Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).