Language of document :

Talan väckt den 13 februari 2006 - Duyster mot Kommissionen

(mål F-18/06)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Tinike Duyster (Oetrange, Luxemburg) (ombud: advokaten W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 november 2005 att anse sökanden som varande föräldraledig från den 8 november 2004 till och med ännu inte fastställt datum,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 april 2005,

ogiltigförklara beslutet om beviljad föräldraledighet från den 1 november 2004 till den 30 april 2005, och/eller lönebeskedet för november 2004 och/eller kommissionens beslut av den 30 november 2004 att inte beakta ansökan om uppskov eller indragning av föräldraledigheten,

fastställa att Duyster för perioden den 1 november 2004 (eller den 8 november 2004) till och med den 30 april 2005 har alla de materiella rättigheter som är knutna till en tjänstemans aktiva tjänst, och att således lön skall betalas ut, även retroaktivt, till henne i enlighet med hennes ställning och lönegrad,

fastställa att lönen skall utbetalas jämte dröjsmålsränta på grund av utebliven betalning,

fastställa att sökanden ändå kan ansöka om föräldraledighet (även om hennes son är äldre än 12 år eller nästan äldre än 12 år när förstainstansrättens dom vinner laga kraft), eftersom avslaget på den inlämnade ansökan beror på kommissionen, eller i andra hand att, skadestånd skall utbetalas motsvarande förlust av föräldrapenning, försäkringar, anciennitet, pensionsrättigheter, bedömningsrapporter och befordringsmöjligheter eftersom det beror på kommissionen att hon inte kan ta ut föräldraledighet, eller i tredje hand, att hon för den icke uttagna föräldraledigheten skall erhålla ett skadestånd som motsvarar förlusten av föräldrapenning, förlust av försäkring och förlust av pensionsrättigheter,

förplikta svaranden att ersätta den materiella och ideella skada som uppkommit genom beslutet av den 17 november 2005 och som uppskattas till 4 000 euro respektive 5 000 euro,

förplikta svaranden att betala ett skadestånd på 2 500 euro som ersättning för den osäkerhet sökanden har upplevt avseende hennes ställning som tjänsteman och den ideella skada som följer därav,

ersätta sökanden för värdet av sju dagars föräldraledighet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har i samband med mål F-51/051 redan ifrågasatt omständigheten att kommissionen ansett henne som varande föräldraledig perioden den 1 november 2004 till den 30 april 2005. Sökanden ifrågasätter i det förevarande målet det beslut som tillsättningsmyndigheten under tiden fattat den 7 november 2005, genom vilket början på föräldraledigheten fastställdes till den 8 november 2004.

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat att beslutet av den 7 november 2005 har till följd att fördraget, tjänsteföreskrifterna och ett visst antal rättsprinciper åsidosätts. Sökanden har anfört att detta beslut i synnerhet: i) innehåller fel, som till exempel att däri felaktigt nämns ett mål vid förstainstansrätten. ii) är otydligt av flera anledningar som, bland annat, omständigheten att däri inte nämns på vilket av sökandens klagomål beslutet baserats, att ett slutdatum för föräldraledigheten inte anges och frånvaron av en beskrivning av beslutets effekter. iii) är författat på ett språk som i strid med artikel 21 EG avviker från det som sökanden använt. iv) hänvisar till någon rättslig grund. v) är motsägelsefullt. vi) inte är tillräckligt motiverat. vii) har en retroaktiv effekt trots att det inte längre fanns någon begäran om föräldraledighet att avgöra. viii) inte beaktar omständigheten att tillsättningsmyndighetens ursprungliga beslut för hela perioden var rättsstridiga. ix) inte beaktar begäran om senareläggning av föräldraledigheten.

Dessutom ger ordalydelsen i beslutet intrycket att det åtminstone till en viss del är genom sökandens försorg som den förvirrande situationen uppkommit trots att hon agerat mycket omsorgsfullt och företett ett stort antal handlingar.

____________

1 - EUT C 217, 3.9.2005 (målet var ursprungligen registrerat hos Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-249/05 och överfördes till Europeiska gemenskapernas personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).