Language of document :

3. veebruaril 2006 esitatud hagi - Michail versus komisjon

(Kohtuasi F-34/06)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Christos Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Meïdanis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja karjääriarengu aruanne 2004. aasta kohta, nagu on esitatud infosüsteemis SYSPER 2, kus need andmed sisalduvad;

tühistada ametisse nimetava asutuse 4. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebused rahuldamata;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud moraalse kahju eest, mis ulatub 120 000.- euro suuruse summani;

mõista kohtukulud välja vastavalt seadusele.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on palgaastmel A*12 olev ametnik, vaidlustab oma karjääriarengu aruande, mille kostja on tema suhtes 2004. aasta kohta koostanud. Oma hagi toetuseks väidab ta, et kõnealune aruanne annab hinnangu ja esitab põhjendused ainult ajavahemikuks 1. mai 2004 - 31. detsember 2004 k.a, samas kui selle aasta nelja esimest kuud ei võetud arvesse ning isegi ei viidatud seda perioodi hõlmavas vahearuandes antud hindele. Niisugune väljajätmine kujutab endast personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 4 lõike 3 rikkumist. Hageja lisab, et igal juhul koostas vahearuande selleks ebapädev asutus.

Järgmiseks väidab hageja, et 2004. aasta teisel poolel andsid tema ülemused talle ainult juhuslikke ja abistavaid ülesandeid, millest polnud tema palgaastmel oleva ametniku karjäärihindamise aruande koostamisel mingit kasu.

Viimasena leiab hageja, et moraalse ahistamise näol on rikutud personalieeskirjade artiklit 12a.

____________