Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2006 r. - Michail przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/06)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: C. Meïdanis, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za 2004 r., w wersji sporządzonej w systemie SYSPER 2, w którym się znajduje;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 4 listopada 2005 r. oddalającej zażalenia skarżącego;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia krzywdy doznanej przez skarżącego, wynoszącego 120 000 EUR;

orzeczenie o kosztach zgodnie ze stanem prawnym.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik w grupie zaszeregowania A*12, kwestionuje ważność sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, który w odniesieniu do niego za 2004 r. sporządziła strona pozwana. Na poparcie swojej skargi podnosi on najpierw, że wspomniane sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej dokonuje analizy i zawiera uzasadnienie tylko zważywszy na okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., podczas gdy pierwsze cztery miesiące omawianego roku nie zostały uwzględnione, nawet za pomocą odniesienia do oceny zawartej w sprawozdaniu pośrednim dotyczącym dokładnie tego okresu. Takie pominięcie stanowi naruszenie art. 4 ust. 3 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego. Skarżący dodaje, że w każdym razie sprawozdanie pośrednie zostało sporządzone przez niewłaściwy organ.

Następnie skarżący podnosi, że w trakcie drugiej części 2004 r. jego przełożeni powierzali mu jedynie zadania o charakterze okolicznościowym i pomocniczym, które nie były przydatne dla celów sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej urzędnika w jego grupie zaszeregowania.

Skarżący podnosi wreszcie naruszenie art. 12a regulaminu pracowniczego dotyczącego mobbingu.

____________