Language of document :

Žaloba podaná dne 26. dubna 2006 - C v. Komise

(Věc F-44/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: C (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 13. června 2005, kterým se zamítá přijetí jakýchkoli opatření, která vyplývají z rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 23. listopadu 2004 ve věci T-376/02, O v. Komise1;

zrušit rozhodnutí ředitelky GŘ ADMIN/C "sociální politika, správa a řízení zaměstnanců v Lucembursku, zdraví, hygiena" ze dne 23. února 2006, na jehož základě žalobce odešel do důchodu a kterým mu byl se zpětným účinkem ode dne 1. února 2002 přiznán invalidní důchod stanovený v souladu s ustanoveními čl. 78 pododstavce 2 služebního řádu;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila z důvodu porušení zásady dodržování přiměřené lhůty částku stanovenou ex aequo et bono ve výši 15 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V návaznosti na výše uvedený rozsudek O v. Komise, žalobce podal návrh směřující k tomu, aby OOJ přijal opatření, která vyplývají z uvedeného rozsudku. Vzhledem k tomu, že byl tento návrh zamítnut, podal žalobce stížnost, která byla částečně zamítnuta rozhodnutím ze dne 11. ledna 2006. OOJ v návaznosti na to přijal nové rozhodnutí ze dne 23. února 2006, na jehož základě žalobce odešel do důchodu a kterým mu byl přiznán se zpětným účinkem ode dne 1. února 2002 invalidní důchod stanovený v souladu s ustanoveními čl. 78 pododstavce 2 služebního řádu.

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že posledně uvedené rozhodnutí plně nevyplývá z výše uvedeného rozsudku vzhledem k tomu, že jeho cílem není vrátit žalobci právní postavení, ve kterém se nacházel před přijetím rozhodnutí, které Soud zrušil.

Rozhodnutí ze dne 23. února 2006 mimoto nezohlednilo článek 53 služebního řádu, který stanoví, že úředník, na něhož se podle zjištění výboru pro otázky invalidity vztahují ustanovení článku 78, odchází automaticky do důchodu v poslední den měsíce, ve kterém OOJ zjistí jeho trvalou neschopnost plnit služební povinnosti.

Konečně se žalobce dovolává porušení zásady dodržování přiměřené lhůty s ohledem na to, že rozhodnutí ze dne 23. února bylo přijato patnáct měsíců po vyhlášení výše uvedeného rozsudku.

____________

1 - Recueil FP, s. I-A-349 a II-1595.