Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 26. aprīlī - C pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-44/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: C, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējiestādes 2005. gada 13. jūnija lēmumu, ar ko noraidīts veikt visus iespējamos pasākumus Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 2004. gada 23. novembra sprieduma lietā T-376/02 O/Komisija izpildei 1;

atcelt DG ADMIN/C "sociālā politika, personāls Luksemburgā, veselība, higiēna" direktores 2006. gada 23. februāra lēmumu par prasītāja aiziešanu pensijā un invaliditātes pensijas piešķiršanu, kas noteikta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 2. daļu ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai summu kā ex aequo et bono EUR 15 000 apmērā saprātīga termiņa neievērošanas dēļ;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pēc sprieduma lietā O/Komisija pasludināšanas prasītājs iesniedza pieprasījumu ar mērķi Iecēlējiestādei pieņemt pasākumus minētā sprieduma izpildei. Tā kā šis pieprasījums tika noraidīts; prasītājs iesniedza sūdzību, kas daļēji tika noraidīta ar 2006. gada 11. janvāra lēmumu. Pēc tam Iecēlējiestāde pieņēma jaunu lēmumu, datētu ar 2006. gada 23. februāri, par prasītāja aiziešanu pensijā un invaliditātes pensijas piešķiršanu, kas noteikta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 2. daļu ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra.

Savas prasības atbalstam prasītājs vispirms uzsver, ka šis pēdējais lēmums nav atzīstams par iepriekš minētā sprieduma pilnīgu izpildi, jo tā rezultātā prasītājam nav atjaunots juridiskais statuss, kādā tā ir bijusi pirms lēmuma pieņemšanas, ko Pirmās instances tiesa atcēla.

Tāpat ar 2006. gada 23. februāra lēmumu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 53. pants, kurā noteikts, ka ierēdnis, attiecībā uz kuru Invaliditātes komiteja atklāj, ka viņam piemērojami Civildienesta noteikumu 78. panta noteikumi, automātiski dodas pensijā tā mēneša pēdējā dienā, kurā Iecēlējiestāde atzīst viņa pastāvīgo nespēju veikt savus pienākumus.

Visbeidzot, prasītājs norāda uz principa par saprātīga termiņa ievērošanu pārkāpumu attiecībā uz to, ka 23. janvāra lēmums tika pieņemts piecpadsmit mēnešus pēc iepriekš minētā sprieduma pasludināšanas.

____________

1 - RecFP I-A-349. un II-1595. lpp.