Language of document :

Talan väckt den 26 april 2006 - C mot kommissionen

(mål F-44/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: C (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 juni 2005 att inte vidta någon åtgärd för att följa förstainstansrättens dom av den 23 november 2004 i mål T-376/02, O mot kommissionen(1),

ogiltigförklara beslutet av direktören för generaldirektoratet ADMIN/C "politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène" av den 23 februari 2006 enligt vilket sökanden pensioneras och beviljas en fast invaliditetspension enligt bestämmelserna i artikel 78 andra stycket i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan från och med den 1 februari 2002,

förplikta svaranden att till sökanden utge en summa beräknad, ex aequo et bono, till 15 000 euro på grund av att principen om iakttagande av en rimlig tidsfrist åsidosatts, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Efter att den ovannämnda domen i målet O mot kommissionen meddelats begärde sökanden att tillsättningsmyndigheten skulle vidta åtgärder för att följa domen. Denna begäran avslogs och sökandens klagomål avslogs i sin tur delvis den 11 januari 2006. Tillsättningsmyndigheten fattade den 23 februari 2006 ett nytt beslut i vilket sökanden pensionerades och beviljades en fast invaliditetspension enligt bestämmelserna i artikel 78 andra stycket i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv effekt från och med den 1 februari 2002.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att det senaste beslutet innebär att den ovannämnda domen inte följs i dess helhet och att beslutet inte försätter sökanden i den rättsliga ställning som sökanden hade innan beslutet som ogiltigförklarades av förstainstansrätten fattades.

Vidare innebär beslutet av den 23 februari 2006 att tillsättningsmyndigheten bortsett från artikel 53 i tjänsteföreskrifterna. I artikel 53 anges att om invaliditetskommittén finner att tjänstemannen uppfyller de villkor som anges i artikel 78, skall han automatiskt pensioneras den sista dagen i den månad under vilken tillsättningsmyndigheten fattar beslut om att tjänstemannen är permanent oförmögen att utföra sina uppgifter.

Slutligen åberopar sökanden att principen om iakttagande av en rimlig tidsfrist åsidosatts, eftersom beslutet av den 23 februari fattades femton månader efter att den ovannämnda domen meddelats

____________

1 - REGP 2004, s. I-A-349 och II-1595.