Language of document :

Beroep ingesteld op 8 mei 2006 - Aimi e.a. tegen Commissie

(Zaak F-47/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Nicola Aimi (Evere, België) e.a. (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

nietigverklaring van de individuele besluiten houdende afwijzing van de verzoeken van Aimi e.a. strekkende tot vaststelling door het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van overgangsmaatregelen ter verzekering van de gelijkheid van behandeling en ter bescherming van hun verworven rechten in het kader van de promotiejaren 2005 en volgende;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers stellen dat verweerster, door de afwijzing van hun verzoek tot vaststelling van overgangsmaatregelen teneinde rekening te houden met de specifieke situatie waarin zij zich ten gevolge van de invoering van aanvullende rangen bevinden, hun recht om onder dezelfde voorwaarden als hun collega's van dezelfde categorie carrière te maken alsook hun verworven rechten heeft miskend, aangezien hun carrièrevooruitzichten grondig zijn gewijzigd.

Verder betogen verzoekers dat een relevante motivering ontbreekt omdat verweerster niet heeft geantwoord op de in hun verzoeken en klachten uiteengezette middelen en argumenten.

____________