Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2006 r. - Aimi i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-47/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Aimi (Evere, Belgia) i inni [Przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie indywidualnych decyzji dotyczących oddalenia wniosków skarżących o przyjęcie przez organ powołujący przepisów przejściowych zapewniających, w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. i w latach następnych, równość traktowania oraz prawa nabyte.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą, że poprzez oddalenie wniosków o przyjęcie przepisów przejściowych uwzględniających ich szczególną sytuację wynikającą ze stworzenia dodatkowych grup zaszeregowania strona pozwana naruszyła ich oczekiwania co do rozwoju kariery, na tych samych warunkach co ich kolegów należących do tej samej kategorii, jak również ich prawa nabyte w zakresie, w jakim perspektywa ich kariery została poddana znaczącym zmianom.

Ponadto skarżący podnoszą brak właściwego uzasadnienia w związku z tym, że strona pozwana nie odpowiedziała na zarzuty i argumenty wysuwane we wnioskach i zażaleniach.

____________