Language of document :

Talan väckt den 8 maj 2006 - Aimi m.fl. mot kommissionen

(mål F-47/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Aimi (Evere, Belgien) med flera (ombud: advokaterna A. Coolen, J-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de individuella beslut om avvisande av sökandenas begäran att tillsättningsmyndigheten skall anta övergångsbestämmelser som avser att garantera, inom ramen för befordringsomgång 2005 och därpå följande befordringsomgångar, likabehandling och etablerade rättigheter.

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena gör till stöd för sin talan gällande att svaranden, genom att avvisa sökandenas begäran om antagande av övergångsbestämmelserna som syftar till att beakta deras särskilda situation som beror av att ytterligare tjänstegrader har skapats, har underlåtit att beakta sökandenas rätt till karriärsutveckling på samma villkor som deras kollegor av samma tjänstekategori, liksom deras etablerade rättigheter, därför att deras karriärsperspektiv har väsentligen ändrats.

Sökandena gör dessutom gällande att en relevant motivering saknas, eftersom svaranden inte har svarat på de grunder och argument som lagts fram i sökandenas begäran och klagomål.

____________