Language of document :

Žaloba podaná dne 5. května 2006 - Avanzata a další v. Komise

(věc F-48/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Eric Avanzata a další (Beggent, Francie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství    

Návrhová žádání žalobců

zrušit smlouvy smluvních zaměstnanců žalobců v části, ve které stanovují jejich funkční skupinu, platovou třídu, platový stupeň a odměnu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, kteří nastoupili do služby v Komisi jako zaměstnanci nebo pracovníci se smlouvami dle lucemburského práva, zpochybňují své zařazení a své odměny stanovené uvedeným orgánem při jmenování smluvními zaměstnanci přidělenými k Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL).

Na podporu své žaloby žalobci uplatňují porušení článku 80 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců, porušení článku 2 přílohy Pracovního řádu, protiprávnost obecných prováděcích ustanovení k uvedeným článkům a porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace, transparentnosti a řádné správy.

Žalobci nejprve uplatňují, že žalovaná přijala obecná prováděcí ustanovení, aniž by si nejprve vyžádala stanovisko Výboru pro služební řád. Mimoto obecná prováděcí ustanovení neobsahují přesný popis funkcí a pravomocí, které pokrývá každý druh úkolů, což způsobuje nemožnost ověřit, zda byli žalobci jmenování do funkční skupiny odpovídající úkolům, které vykonávají, a zda byla jejich platová třída stanovena v souladu s článkem 80 Pracovního řádu. Žalovaná navíc nepředložila důkaz, že skutečně ověřila možnost přiznat žalobcům, jak stanoví obecná prováděcí ustanovení, vyšší platovou třídu, aby byla zohledněna skutečná situace na trhu.

A konečně, žalobci tvrdí, že se nacházejí ve stejné situaci, jako zaměstnanci zaměstnaní v jeslích a ve školní družině v Bruselu a přijatí jako smluvní zaměstnanci přidělení k Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu se zárukou zachování jejich odměny. Žalovaná neodůvodnila, z jakých důvodů nebyla taková záruka žalobcům poskytnuta.

____________