Language of document :

5. mail 2006 esitatud hagi - Avanzata jt versus komisjon

(Kohtuasi F-48/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Eric Avanzata jt (Beggent, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hagejate kui lepinguliste töötajate lepingud osas, milles nimetatud lepingutega määrati kindlaks hagejate tegevusüksus, palgaaste ja -järk ning nende töötasu;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes asusid komisjonis tööle töötajate või töölistena Luksemburgi õiguse kohase lepingu alusel, vaidlustavad nimetatud institutsiooni poolt neile Luksemburgi infrastruktuuri- ja logistikaameti juurde lepingulisteks töötajateks nimetamisel palgaastme ja töötasu määramise.

Oma nõuete toetuseks viitavad hagejad Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 80 ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 rikkumisele, nimetatud artiklite üldiste rakendussätete õigusvastasusele ning võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ning hea halduse põhimõtete rikkumisele.

Hagejad väidavad esiteks, et kostja võttis asjaomased üldised rakendussätted vastu ilma personalieeskirjade komitee arvamust arvesse võtmata. Lisaks ei ole asjaomastes üldistes rakendussätetes kirjas iga ülesande laadiga seotud kohustused ja volitused, mille tõttu ei ole võimalik kontrollida, kas hagejad on nimetatud tegevusüksusesse, mis vastab nende täidetavatele ülesannetele ning kas nende palgaaste on määratud kooskõlas muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 88. Peale selle ei ole kostja tõendanud seda, et ta on tõesti kontrollinud võimalusi määrata hagejad kõrgemale palgaastmele, et arvestada turuolukorraga, nagu üldised rakendussätted seda ette näevad.

Lõpuks leiavad hagejad, et nad on samas olukorras, kui Brüsseli lastesõime ja -aia töötajad, kes töötavad Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti lepinguliste töötajatena, kellel on õigus töötasu säilimisele. Kostja ei ole põhjendanud, miks ei ole sellist õigust antud hagejatele.

____________