Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 5. maijā - Avanzata u.c. pret Komisiju

(lieta F-48/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eriks Avanzata [Eric Avanzata] un citi, Begena (Francija) (pārstāvji - S. Orlandi [S. Orlandi], A. Kūlens [A. Coolen], Ž.-N. Luī [J.-N. Louis] un E. Maršals [E. Marchal], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt prasītāju līgumdarbinieku līgumus tiktāl, ciktāl ar tiem noteikta viņu karjeras grupa, pakāpe, līmenis un atalgojums;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji, kurus Komisija pieņēma darbā kā darbiniekus vai strādniekus, noslēdzot ar tiem līgumus atbilstoši Luksemburgas tiesībām, apstrīd viņu klasifikāciju un atalgojumu, ko noteica Komisija, ieceļot viņus līgumdarbinieku statusā, kurus nodarbina Office infrastructures et Logistique à Luxembourg (turpmāk tekstā - "OIL").

Pamatojot savu prasību, prasītāji norāda, ka ir pārkāpts Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 80. pants, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 2. pants, ka minēto pantu Vispārējie izpildes noteikumi ir prettiesiski, kā arī ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips un nediskriminācijas princips, pārskatāmības princips un labas pārvaldības princips.

Prasītāji apgalvo, ka atbildētāja pieņēma Vispārējos izpildes noteikumus, iepriekš nekonsultējoties ar Civildienesta noteikumu komiteju. Turklāt Vispārējie izpildes noteikumi nesatur precīzu funkciju un pienākumu aprakstu, kas atbilstu katram uzdevumu tipam, tādējādi liedzot noskaidrot, vai prasītāji tika iecelti to karjeras grupā, kas atbilst viņu veicamajiem uzdevumiem, un vai viņu pakāpe ir noteikta saskaņā ar Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 80. pantu. Papildus tam atbildētāja nav sniegusi pierādījumus par to, ka tā patiešām pārbaudīja iespēju, kā to paredz Vispārējie izpildes noteikumi, piešķirt prasītājiem pakāpi, lai ņemtu vērā tirgus realitāti.

Visbeidzot, prasītāji apgalvo, ka viņi atrodas tādā pašā situācijā kā personāls, kas strādā silītēs un bērnudārzos Briselē, un kas ir pieņemts darbā kā līgumdarbinieki, kurus nodarbina Office Infrastructures et logistique à Bruxelles ar atalgojumu garantēšanu. Atbildētāja nav pamatojusi, kādēļ tā nav piešķīrusi šādu garantiju prasītājiem.

____________