Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. - Avanzata i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-48/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Avanzata i in. (Beggent, Francja) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisji Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności postanowień umów zawartych ze skarżącymi jako członkami personelu tymczasowego określających one ich kategorię pracowniczą, grupę zaszeregowania, stopień i wynagrodzenie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, którzy zostali zatrudnieni w Komisji jako pracownicy lub pracownicy fizyczni na podstawie prawa luksemburskiego, kwestionują ich zaszeregowanie i wynagrodzenie ustalone przez tę instytucję w chwili ich powołania na stanowiska pracowników tymczasowych przydzielonych do Biura infrastruktury i logistyki w Luksemburgu.

Na poparcie swojej skargi podnoszą naruszenie art. 80 warunków zatrudnienia innych pracowników (WZIP), naruszenie art. 2 załącznika do WZIP, niezgodność z prawem ogólnych przepisów wykonawczych (OPW) do tych artykułów, a także naruszenie zasady równości traktowania i niedyskryminacji, przejrzystości i dobrego zarządzania.

Skarżący podnoszą przede wszystkim, że pozwana przyjęła OPW bez zasięgnięcia opinii komitetu regulaminowego. Ponadto ich zdaniem OPW nie zawierają szczegółowego opisu czynności i zakresu obowiązków odpowiadających każdemu rodzajowi pracy, w związku z czym niemożliwe jest sprawdzenie, czy zostali zakwalifikowani do kategorii pracowniczej odpowiadającej pracy, jaką wykonują oraz ich grupa zaszeregowania została ustalona zgodnie z art. 80 WZIP. Ponadto zdaniem skarżących pozwana nie wykazała, by rzeczywiście sprawdziła możliwość przyznania skarżącym, zgodnie z OPW, dodatkowej grupy zaszeregowania w celu uwzględnienia realiów gospodarczych.

Wreszcie skarżący utrzymują, że znajdują się w takiej samej sytuacji, jak personel zatrudniony w żłobkach i świetlicy w Brukseli i zatrudniony jako członkowie personelu tymczasowego przydzielonego do Biura infrastruktury i logistyki w Brukseli, który otrzymał gwarancję utrzymania wynagrodzenia. Ich zdaniem skarżąca nie uzasadniła, z jakich przyczyn taka gwarancja nie mogła im zostać udzielona.

____________