Language of document :

Talan väckt den 5 maj 2006 - Erik Avanzata m. fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-48/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Erik Avanzata m. fl. (Beggent, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandenas anställningsavtal som kontraktsanställda, i de delar som avser sökandena inplacering i funktionsgrupp, lönegrad, löneklass och ersättning, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena, som tidigare arbetat för kommissionen som lokalanställda enligt luxemburgska avtal, bestrider den klassificering som gjordes och den ersättning som kommissionen fastställde när sökandena utnämndes till kontraktsanställda vid byrån för infrastruktur och logistik i Luxemburg.

Sökandena anför till stöd för sin talan att artikel 80 i anställningsvillkoren för övriga anställda har åsidosatts, att artikel 2 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda har åsidosatts, att de allmänna genomförandebestämmelserna avseende ovannämnda artiklar är rättstridiga och att principerna om likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet och god förvaltningssed har åsidosatts.

Sökandena gör inledningsvis gällande att svaranden har antagit allmänna genomförandebestämmelser utan att ha inhämtat ett yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna. De allmänna genomförandebestämmelserna innehåller dessutom inte en noggrann beskrivning av vad som ingår i varje arbetsuppgift, vilket gör det omöjligt att kontrollera om sökandena har utnämnts till en funktionsgrupp som motsvarar de uppgifter de faktiskt utför samt om deras lönegrad har fastställts i enlighet med artikel 80 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Svaranden har dessutom inte visat, som anges i de allmänna genomförandebestämmelserna, att svaranden har gjort en prövning om det är möjligt att inplacera sökandena i en högre lönegrad mot bakgrund av de förhållanden som råder på arbetsmarknaden.

Sökandena påstår avslutningsvis att de befinner sig i en motsvarande situation som den personal som anställdes inom barnomsorgen i Bryssel som kontraktsanställda vid byrån för infrastruktur och logistik där med en garanti om att få behålla sin tidigare ersättning. Svaranden har inte visat varför inte sökandena har fått en sådan garanti.

____________