Language of document :

9. mail 2006 esitatud hagi - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-49/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hagejat 2005. aastal mitte edutada, samuti kõik sellega seotud ja/või sellest tulenevad otsused;

mõista hageja kasuks välja hüvitis talle tekitatud varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kontrollikojalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks tugineb hageja:

1.    2003. aasta hindamisaruande võltsimisest tulenenud 2004. aasta hindamise tulemustele,

2.    personali õiguskindluse, ametnike võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete rikkumisele kostja poolt hageja suhtes uue hindamissüsteemi kohaldamisega,

3.    asjaolule, et ühel tema kolleegil paluti ebaseaduslikult teostada ajutiselt kõrgema astme ametikoha ülesandeid,

4.    asjaolule, et üks tema ülemustest täitis oma ülesandeid ebaseaduslikult,

5.    selle ülemuse ebapiisav erapooletus,

6.    korduvatele võimu kuritarvitamistele ja ühele aluslepingu rikkumisele.

____________