Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 9. maijā - Nijs pret Revīzijas palātu

(lieta F-49/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā 2005. gadā, kā arī visus ar to saistītos un/vai turpmākos lēmumus;

uzdot atlīdzināt zaudējumus un morālo kaitējumu, kas nodarīts prasītājam;

piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz:

1)    sekām, ko uz 2004. gada novērtējumu radīja tā 2003. gada novērtējuma ziņojuma sagrozīšana;

2)    personāla tiesiskās drošības, vienlīdzīgas attieksmes pret ierēdņiem un labas pārvaldības principa pārkāpumu, prasītājam piemērojot jauno atbildētājas izstrādāto novērtēšanas sistēmu;

3)    to, ka viens no tā kolēģiem prettiesiski tika lūgts uz laiku pildīt amatā augstāka darbinieka uzdevumus;

4)    to, ka viens no tā priekšniekiem savus pienākumus pildīja prettiesiski;

5)    šī priekšnieka nepietiekamu godīgumu;

6)    vairākkārtēju pilnvaru pārsniegšanu un Līguma pārkāpumu.

____________