Language of document :

Beroep ingesteld op 9 mei 2006 - Nijs tegen Rekenkamer

(Zaak F-49/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verweerster: Europese Rekenkamer

Conclusies van verzoeker

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (AIPN) om verzoeker in 2005 niet te bevorderen, en van elk daarmee samenhangend en/of daaruit voortvloeiend ander besluit;

bevel tot vergoeding van de door verzoeker geleden materiële en morele schade;

veroordeling van de Europese Rekenkamer in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker aan:

de gevolgen voor het bevorderingsjaar 2004 van een vervalsing van zijn beoordelingsrapport voor 2003;

schending van het beginsel van rechtszekerheid van het personeel, het beginsel van gelijke behandeling van ambtenaren en het beginsel van goed bestuur bij de toepassing op verzoeker van het nieuwe, door verweerster ontwikkelde beoordelingssysteem;

het feit dat een van zijn collega's op onrechtmatige wijze zou zijn verzocht om een hogere functie ad interim uit te oefenen;

het feit dat een van zijn hiërarchieke meerderen zijn functie onrechtmatig zou hebben uitgeoefend;

de gebrekkige integriteit van deze meerdere;

verschillende vormen van misbruik van bevoegdheid alsmede schending van het Verdrag.

____________