Language of document :

Talan väckt den 9 maj 2006 - Bart Nijs mot revisionsrätten

(mål F-49/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Revisionsrätten

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden år 2005 liksom samtliga därmed sammanhängande eller därpå följande beslut,

förplikta svaranden att ersätta sökandens ekonomiska och ideella skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan

1.    de följder som en förvanskning av hans karriärutvecklingsrapport för år 2003 har haft för bedömningen år 2004,

2.    att revisionsrätten, när den har tillämpat det nya, av svaranden utarbetade, bedömningssystemet på sökanden, har åsidosatt principen om rättssäkerhet med avseende på de anställda, principen om likabehandling av tjänstemän och principen om god förvaltningssed,

3.    att en av sökandens kollegor rättsstridigt har ombetts att tillfälligt tjänstgöra inom ramen för en högre befattning,

4.    att en av sökandens överordnade har tjänstgjort på grundval av ett rättsstridigt beslut,

5.    bristande integritet hos nämnda överordnade och

6.    flera fall av maktmissbruk och ett fall av åsidosättande av fördraget.

____________