Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. maijā - Lebedef-Caponi pret Komisiju

(lieta F-50/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maddalena Lebedef-Caponi, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvji - G. Bounéou un F. Frabetti, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas Karjeras attīstības ziņojumu (KAZ) par laikposmu no 01.07.2001. līdz 31.12.2002.;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza piecus pamatus:

pirmais - Civildienesta noteikumu 26. panta pārkāpums;

otrais - Civildienesta noteikumu 43. panta Vispārējo piemērošanos noteikumu pārkāpums;

trešais - patvaļīgas rīcības aizlieguma principa un pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma principa pārkāpums, kā arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums;

ceturtais - tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpums un normas "patere legem quam ipse fecisti" pārkāpums;

piektais - pienākuma ņemt vērā ierēdņu labklājību pārkāpums.

____________