Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2006 r. - Lebedef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) [Przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za okres od 01.07.2001 r. do 31.12.2002 r.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów dotyczących:

pierwszy, naruszenia art. 26 regulaminu pracowniczego,

drugi, naruszenia ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego,

trzeci, naruszenia zasady zakazu arbitralnego postępowania i zasady zakazu nadużycia władzy, jak również naruszenia obowiązku uzasadnienia;

czwarty, naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz zasady "patere legem quam ipse fecisti",

piąty, naruszenia obowiązku staranności.

____________