Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2006 - Gualtieri v. Komise

(Věc F-53/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Claudia Gualtieri (Brusel, Belgie) (zástupci: P. Gualtieri a M. Gualtieri, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí generálního ředitele pro personál a administrativu ze dne 30. ledna 2006, které zamítá stížnost R/783/05 zaregistrovanou dne 17. října 2005 a směřující ke zrušení rozhodnutí DG ADMIN, oznámeného dne 5. září 2005, kterým zamítl žádost žalobkyně, aby jí bylo přiznáno právo na denní příspěvek v plné sazbě,

zrušit rozhodnutí oznámené dne 5. září 2005,

zrušit všechna sdělení žalované, obdržená každý měsíc a vztahující se k určení dotčeného příspěvku,

uložit žalované zaplatit žalobkyni ode dne 1. ledna 2004 až do dne 31. prosince 2005 denní a měsíční příspěvky stanovené rozhodnutím Komise o národních dočasně přidělených odbornících (NDO),

podpůrně, uložit žalované zaplatit žalobkyni výše uvedené příspěvky ode dne 2. února 2005, dne skutečného rozchodu žalobkyně a jejího manžela a konce společného života, nebo dále podpůrně, ode dne 4. července 2005, dne podání dohody o rozvodu k soudu v Bruselu, a to až do dne 31. prosince,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, která je národním dočasně přiděleným odborníkem u Komise, zpochybňuje platnost snížení denního příspěvku na 25 % plné sazby, jak je stanovena ustanoveními týkajícími se NDO, jakož i nezaplacení měsíčního příspěvku zavedeného stejnými ustanoveními.

Především uplatňuje, že přípravné akty pro její nástup do funkce výslovně uvádí plnou sazbu sporných příspěvků, které mají charakter příjmu, přestože jednoznačně prohlásila, že je vdaná za úředníka Evropské unie s bydlištěm v Bruselu. Doplňuje, že pracovněprávní poměr byl uzavřen na tomto základě dne 7. ledna 2004 a finanční podmínky nemohly být jednostranně změněny.

Dovolává se rovněž článku 241 ES pro zpochybnění platnosti čl. 20 odst. 3 rozhodnutí o NDO. Toto ustanovení s sebou totiž nese jednak diskriminaci v neprospěch členů zákonné rodiny ve vztahu k osobám, které se rozhodnou pro faktický svazek. Kromě toho vede k rozdílnému zacházení, protože žalobkyni nedovoluje pobírat doplňující příjem ve stejném rozsahu jako jiným NDO, s manželem či bez. Dotčené ustanovení porušuje článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech, články 2 ES, 3 ES, 13 ES a 141 ES, jakož i směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ1.

____________

1 - Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22; Zvl. vyd. 20/01, s. 23.