Language of document :

12. mail 2006 esitatud hagi - Claudia Gualtieri versus Komisjon

(Kohtuasi F-53/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Claudia Gualtieri (Brüssel, Belgia) (esindajad: avvocato P. Gualtieri ja avvocato M. Gualtieri)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada personali ja halduse peadirektori 30. jaanuari 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata 17. oktoobril 2005 registreeritud kaebus nr R/783/05, millega taotleti 5. septembril 2005 teatavaks tehtud personali ja halduse peadirektoraadi otsuse tühistamist, millega oli jäetud rahuldamata hageja taotlus päevaraha saamiseks täies ulatuses;

tühistada 5. septembril 2005 teatavaks tehtud otsus;

tühistada kõik igakuiselt saadud kostja teatised, mis seonduvad kõnealuse päevaraha määratlemisega;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2005 komisjoni otsuses lähetuses viibivate riiklike ekspertide (SNE) kohta ette nähtud päevaraha ja igakuine toetus;

teise võimalusena mõista kostjalt hageja kasuks välja nimetatud päevaraha ja toetus alates 2. veebruarist 2006, st alates päevast, mil hageja faktiliselt abikaasast lahutas ning lõpetas kooselu viimasega või, viimase võimalusena, alates 4. juulist 2005, mil Brüsseli kohtusse esitati kokkulepe abielu lahutamise kohta, kuni 31. detsembrini 2005;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötab komisjoni teenistuses lähetuses viibiva riikliku eksperdina, väidab, et SNE-sid puudutavates õigusnormides ette nähtud päevaraha vähendamine 25 %-le ja samuti nimetatud normides ette nähtud sellele järgneva igakuise toetuse maksmata jätmine on ebaseaduslik.

Hageja väidab eelkõige, et ametisse nimetamist ettevalmistavad aktid mainisid selgesõnaliselt kõnealust päevaraha ja toetust, mida käsitletakse töötasuna, täies ulatuses vaatamata sellele, et ta oli teatanud oma abielust Brüsselis elava Euroopa Liidu ametnikuga. Ta lisab, et tööleping sõlmiti neil alustel 7. jaanuaril 2004 ning et töötasu tingimusi ei olnud võimalik ühepoolselt muuta.

Hageja viitab samuti otsuse SND-de kohta artikli 20 lõike 3 ebaseaduslikkusele EÜ artikli 241 alusel. Nimetatud säte põhjustab ühelt poolt diskrimineerimise seaduslikult abielus olevate isikute kahjuks võrreldes vabaabielus olevate isikutega. Teiselt poolt toob see kaasa ebavõrdse kohtlemise, kuna ei võimalda hagejal saada täiendavat tasu võrdselt teiste abielus olevate või mitteabielus SND-dega. Kõnealune säte rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 14, EÜ artikleid 2, 3, 13 ja 141 ning nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust1.

____________

1 - EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22; ELT eriväljaanne 20/01, lk 23.