Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā - Gualtieri pret Komisiju

(lieta F-53/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Claudia Gualtieri, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - P. Gualtieri un M. Gualtieri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2006. gada 30. janvāra lēmumu, ar ko personāla un administrācijas ģenerāldirektors ir noraidījis 2005. gada 17. oktobrī reģistrēto sūdzību R/783/05, kuras mērķis ir panākt, lai tiktu atcelts 2005. gada 5. septembrī paziņotais lēmums, ar kuru Administrācijas ģenerāldirektorāts (ĢD ADMIN) noraidīja prasītājas lūgumu atzīt tai tiesības uz dienas naudu pilnā apmērā;

atcelt 2005. gada 5. septembrī paziņoto lēmumu;

atcelt visus atbildētājas paziņojumus, kas saņemti katru mēnesi un kas attiecas uz konkrētā pabalsta noteikšanu;

piespriest atbildētājai par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim izmaksāt prasītājai dienas naudu un mēneša pabalstu, kas ir paredzēts Komisijas lēmumā par valsts ekspertiem, kuri ir norīkoti darbam Komisijā (END);

pakārtoti, piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai iepriekš minētos pabalstus par laika posmu no 2005. gada 2. februāra, proti, dienas, kad prasītāja faktiski izšķīrās no sava vīra un tika izbeigta viņu kopdzīve, vai, pakārtoti tam, par laika posmu no 2005. gada 4. jūlija, proti, dienas, kurā Briseles Tiesā tika iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu, līdz 2005. gada 31. decembrim;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas ir valsts eksperte, kura ir norīkota darbam Komisijā, apstrīd noteikumos par END paredzētās dienas naudas samazinājuma par 25 % no tās pilnā apmēra likumību, kā arī šajos noteikumos paredzētā mēneša pabalsta neizmaksāšanu.

Prasītāja vispirms uzsver, ka sagatavošanas dokumentos pirms stāšanās amatā ir skaidri minēts attiecīgais pabalsts pilnā apmērā, kam piemīt atlīdzības raksturs, kaut gan viņa bija paziņojusi, ka ir precējusies ar Eiropas Savienības pilsoni, kura dzīvesvieta ir Briselē. Viņa piebilst, ka darba attiecības uz šāda pamata tika nodibinātas 2004. gada 7. janvārī un finanšu nosacījumi vienpusēji vairs nevarēja tikt mainīti.

Prasītāja atsaucas arī uz EKL 241. pantu, lai apstrīdētu lēmuma par END 20. panta 3. punkta spēkā esamību. Šī norma, pirmkārt, diskriminē juridiski reģistrētas ģimenes locekļus salīdzinājumā ar personām, kas ir izvēlējušies tikai faktisku savienību. Otrkārt, tā radīja atšķirīgu attieksmi, liedzot prasītājai saņemt tādu pašu papildu atalgojumu, kādu saņem citi END, neatkarīgi no tā vai viņi ir precējušies vai nav. Minētā norma ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. pantu, EKL 2., 3., 13. un 141. pantu, kā arī Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības 1.

____________

1 - OV L 180, 19.07.2000., 22. lpp.