Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2006 - Gualtieri/Komisia

(Vec F-53/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Claudia Gualtieri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Gualtieri a M. Gualtieri, avvocati)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa pre personál a administratívu z 30. januára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť R/783/05 zaregistrovaná 17. októbra 2005 a smerujúca ku zrušeniu rozhodnutia oznámeného 5. septembra 2005, ktorým DG ADMIN zamieta žiadosť žalobkyne o priznanie jej nároku na diéty v plnej výške,

zrušiť rozhodnutie oznámené 5. septembra 2005,

zrušiť všetky oznámenia žalovanej doručované mesačne a týkajúce sa predmetného príspevku,

zaviazať žalovanú na uhradenie žalobkyni, za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005, diét a mesačného príspevku stanovených v rozhodnutí Komisie o vyslaných národných expertoch (VNE),

subsidiárne, zaviazať žalovanú na uhradenie žalobkyni uvedených príspevkov od 2. februára 2005, t. j. dňa odlúčenia žalobkyne od jej manžela a ukončenia ich spoločného života, alebo ďalej subsidiárne, od 4. júla 2005, t. j. dňa podania dohody o rozvode na súd v Bruseli, až do 31. decembra 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, ktorá je národnou expertkou vyslanou do Komisie, napáda platnosť zníženia diét na 25 % ich plnej výšky podľa ustanovení o VNE, ako aj neuhradenie mesačného príspevku upraveného tými istými ustanoveniami.

Predovšetkým tvrdí, že prípravné akty, ktoré viedli k jej nástupu do funkcie, výslovne uvádzali plnú výšku predmetných príspevkov, ktoré majú povahu príjmu, hoci jasne uviedla, že je manželkou úradníka Európskej únie s bydliskom v Bruseli. Dodáva, že pracovný pomer bol na týchto základoch uzavretý 7. januára 2004 a že finančné podmienky nemohli byť jednostranne zmenené.

Platnosť článku 20 ods. 3 rozhodnutia o VNE napáda tiež odvolaním sa na článok 241 ES. Uvedené ustanovenie totiž spôsobuje diskrimináciu členov zákonnej rodiny vo vzťahu k osobám, ktoré sa rozhodnú pre spolužitie bez manželstva. Na druhej strane vyvoláva rozdielne zaobchádzanie, pretože žalobkyni neumožňuje poberať doplňujúci príjem v rovnakej výške ako ostatní VNE, nezávisle od toho, či žijú v manželstve alebo nie. Uvedené ustanovenie porušuje článok 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach, články 2, 3, 13 a 141 ES, ako aj smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1.

____________

1 - Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23.