Language of document :

Sag anlagt den 10. maj 2006 - Davis m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag F-54/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: John Davis (Bolton, Det Forenede Kongerige), Svend Mikkelsen (Sabro, Danmark), Dorit Pedersen (København, Danmark) og Margareta Strandberg (Axminster, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgernes påstande

Annullation af Rådets afgørelser om fastsættelse af sagsøgernes pensionsrettigheder, for så vidt som der er ikke anvendes en justeringskoefficient på den del af deres pensionsrettigheder, der er erhvervet efter den 30. april 2004, og for så vidt som den justeringskoefficient, der anvendes på den del af deres pensionsrettigheder, der er erhvervet før den 30. april 2004, er forskellig fra den justeringskoefficient, der anvendes på lønnen for de tjenestemænd, der er i aktiv tjeneste i Det Forenede Kongerige eller i Danmark.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne, som alle er tidligere tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber med bopæl i Det Forenede Kongerige eller Danmark, gik på pension før ikrafttrædelsen af den nye vedtægt.

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet anført, at vedtægtens artikel 82, artikel 1, stk. 3, og artikel 3, stk. 5, i vedtægtens bilag XI samt artikel 20 i vedtægtens bilag XIII, som trådte i kraft den 1. maj 2004, er ulovlige.

Sagsøgerne har ligeledes anført, at princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling er tilsidesat, idet de tjenestemænd, der gik på pension efter den 1. maj 2004 i medfør af førnævnte bestemmelser ikke har garanti for at have den samme købekraft uanset deres bopæl. Ligeledes har sagsøgerne ved udbetaling af tilsvarende løn som deres kolleger i aktiv tjeneste ikke samme købekraft, idet der på deres pension anvendes en justeringskoefficient beregnet i forhold til medlemsstaten, mens der på lønnen for deres kolleger i aktiv tjeneste anvendes en justeringskoefficient beregnet i forhold til hovedstaden.

Sagsøgerne har desuden anført, at deres velerhvervede rettigheder og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning er tilsidesat, idet de kunne have en berettiget forventning om, at deres pensionsrettigheder blev beregnet i henhold til de regler, der var gældende på tidspunktet for deres tiltrædelse af tjenesten og under næsten hele deres karriere.

Sagsøgerne har endelig anført, at princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed og etableringsfrihed er tilsidesat, idet afskaffelsen af den justeringskoefficient, som fandt anvendelse på hele deres pension, ikke længere sikrer dem etableringsfrihed for så vidt angår deres interessecenter, idet de i givet fald straffes ved en formindskelse af deres købekraft i forhold til købekraften for deres kolleger, som har bopæl i lande, hvor leveomkostningerne er lavere.

____________