Language of document :

Kanne 10.5.2006 - Davis ym. v. neuvosto

(Asia F-54/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: John Davis (Bolton, Yhdistynyt kuningaskunta), Svend Mikkelsen (Sabro, Tanska), Dorrit Pedersen (Kööpenhamina, Tanska) ja Margareta Strandberg (Axminster, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

neuvoston päätökset, jotka koskevat kantajien eläkeoikeuksien vahvistamista, on kumottava siltä osin kuin heidän 30.4.2004 jälkeen saamaansa eläkeoikeuksien osaan ei sovelleta korjauskerrointa ja kuin heidän ennen 30.4.2004 saamaansa eläkeoikeuksien osaan sovelletaan korjauskerrointa, joka on eri kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Tanskassa toimivien virkamiesten palkkaan vaikuttava korjauskerroin;

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat kaikki Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Tanskassa asuvia Euroopan yhteisöjen virkamiehiä, on siirretty eläkkeelle uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen.

Kanteensa tueksi he vetoavat henkilöstösääntöjen 82 artiklan, henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 1 artiklan 3 kohdan ja 3 artiklan 5 kohdan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan, sellaisina kuin ne ovat 1.5.2004 voimaan tulleessa muodossaan, lainvastaisuuteen.

He vetoavat myös yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen, sillä edellä mainittujen säännösten mukaisesti 1.5.2004 jälkeen eläkkeelle siirretyt virkamiehet eivät nauti samaa ostovoimaa koskevasta takuusta asuinpaikastaan riippumatta. Vastaavasti he eivät nauti samalla palkalla samasta ostovoimasta kuin heidän työtä tekevät kollegansa, koska heidän eläkkeisiinsä sovelletaan maan mukaan laskettua korjauskerrointa kun heidän työssä olevien kollegoidensa palkkaan taas sovelletaan pääoman mukaan laskettua korjauskerrointa.

Lisäksi kantajat vetoavat saavutettujen oikeuksien ja luottamuksensuojan loukkaamiseen, sillä he olivat voineet odottaa, että heidän eläkeoikeutensa laskettaisiin niiden sääntöjen mukaan, jotka olivat voimassa heidän tullessaan palvelukseen ja lähes koko heidän uransa ajan.

Lopuksi he vetoavat työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden periaatteen loukkaamiseen, sillä heidän koko eläkkeeseensä sovellettavan korjauskertoimen poistaminen ei enää takaa heille vapautta sijoittautua etujensa keskukseen sillä uhalla, että heitä mahdollisesti rankaistaan vähentämällä heidän ostovoimaansa suhteessa kollegoihin, jotka asuvat paikoissa, joissa elinkustannukset ovat matalammat.

____________