Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 10. maijā - Davis u.c. pret Padomi

(lieta F-54/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: John Davis, Bolton (Apvienotā Karaliste), Svend Mikkelsen, Sabro (Dānija), Dorrit Pedersen, Kopenhāgena (Dānija) un Margareta Strandberg, Axminster (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes lēmumus, ar kuriem noteiktas prasītāju tiesības uz pensiju tiktāl, ciktāl daļai no to tiesībām uz pensiju, kas iegūtas pēc 2004. gada 30. aprīļa, nav piemērots korekcijas koeficents, un ciktāl korekcijas koeficents, kas piemērots daļai no to tiesībām uz pensiju, kas iegūtas pirms 2004. gada 30. aprīļa, atšķiras no tā, kas tiek piemērots ierēdņiem, kuri ir nodarbināti Apvienotajā Karalistē vai Dānijā;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti:

Prasītāji, kas visi ir bijušie Eiropas Kopienu ierēdņi ar dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē vai Dānijā, pēc jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās tika pensionēti.

Savu prasību pamatojumam prasītāji norāda, ka Civildienesta noteikumu 82. pants, Civildienesta noteikumu XI pielikuma 1. panta 3. punkts un 3. panta 5. punkts, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. pants, redakcijā, kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā, ir prettiesiski.

Prasītāji atsaucas arī uz vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpumu, jo saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, ierēdņi, kas devušies pensijā pēc 2004. gada 1. maija, nesaņem tādas pašas pirktspējas garantiju, neatkarīgi no to dzīvesvietas. Tāpat, pastāvot vienādam atalgojumam, tiem netiek nodrošināta tāda pati pirktspēja kā to aktīvajā dienestā esošajiem kolēģiem, jo to pensijai tiek piemērots korekcijas koeficents, kas aprēķināts, ņemot vērā attiecīgo valsti, lai gan to dienestā esošo kolēģu atalgojumam tiek piemērots korekcijas koeficents, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā attiecīgo valsts galvaspilsētu.

Prasītāji turklāt atsaucas uz to jau iegūto tiesību pārkāpumu un tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu, jo tie varēja rēķināties ar to, ka prasītāju tiesības uz pensiju tiks aprēķinātas saskaņā ar noteikumiem, kas bija spēkā laikā, kad tie uzsāka darba pienākumu pildīšanu un gandrīz visā to karjeras garumā.

Visbeidzot, prasītāji izvirza darba ņēmēju pārvietošanās brīvības un dzīvesvietas izvēles brīvības pārkāpumu tiktāl, ciktāl to kopējai pensijas summai piemērojamā korekcijas koeficenta atcelšana vairāk negarantē tiem brīvību izvēlēties savu interešu pamatcentru, jo attiecīgā gadījumā samazinātos to pirktspēja, salīdzinot ar kolēģiem, kas dzīvo vietās, kur dzīves dārdzība ir zemāka.

____________