Language of document :

Žaloba podaná 10. mája 2006 - Davis a i./Rada

(Vec F-54/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: John Davis (Bolton, Spojené kráľovstvo), Svend Mikkelsen (Sabro, Dánsko), Dorrit Pedersen (Kodaň, Dánsko) a Margareta Strandberg (Axminster, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Rady o stanovení nárokov žalobcov na dôchodok, keďže časť týchto nárokov nadobudnutých po 30. apríli 2004 nebola upravená korekčným koeficientom a tento koeficient, uplatnený na časť ich nárokov na dôchodok nadobudnutých pred 30. aprílom 2004, sa líši od koeficientu, ktorým je upravená odmena činných úradníkov v Spojenom kráľovstve alebo Dánsku,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, bývalí úradníci Európskych spoločenstiev, s bydliskom v Spojenom kráľovstve alebo v Dánsku odišli po nadobudnutí účinnosti nového Služobného poriadku do dôchodku.

Na podporu svojej žaloby uvádzajú nezákonnosť článku 82 Služobného poriadku, článku 1 ods. 3 a článku 3 ods. 5 prílohy XI Služobného poriadku, ako aj článku 20 prílohy XIII Služobného poriadku tak, ako nadobudol účinnosť 1. mája 2004.

Žalobcovia tiež uvádzajú porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, keďže na základe uplatnenia uvedených ustanovení nemajú úradníci, ktorí odišli do dôchodku po 1. máji 2004, záruku rovnakej kúpnej sily bez ohľadu na miesto ich bydliska. Rovnako nemajú pri rovnakom plate rovnakú kúpnu silu ako ich činní kolegovia, keďže ich dôchodok je upravený korekčným koeficientom vypočítaným podľa krajiny, kým odmena ich činných kolegov je upravená korekčným koeficientom vypočítaným podľa hlavného mesta.

Žalobcovia ďalej poukazujú na porušenie nadobudnutých práv a zásady ochrany legitímnej dôvery, keďže mohli očakávať, že ich nároky na dôchodok budú vypočítané v súlade s pravidlami platnými v čase ich nástupu do služobného pomeru a takmer počas celej doby ich služobného postupu.

Nakoniec sa dovolávajú porušenia zásady slobodného pohybu pracovníkov a slobody usadiť sa, keďže zrušenie korekčného koeficientu uplatniteľného na celú sumu ich dôchodku im viac nezabezpečilo slobodu umiestniť centrum svojich záujmov, pretože sú penalizovaní znížením svojej kúpnej sily v porovnaní s kúpnou silou svojich kolegov s bydliskom v miestach, kde sú životné náklady nižšie.

____________