Language of document :

Talan väckt den 10 maj 2006 - Davis m.fl. mot rådet

(mål F-54/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: John Davis (Bolton, Förenade kungariket), Svend Mikkelsen (Sabro, Danmark), Dorrit Pedersen (Köpenhamn, Danmark) och Margareta Strandberg (Axminster, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara rådets beslut om fastställande av sökandenas pensioner i den mån som ingen korrigeringskoefficient har tillämpats på den del av pensionsrättigheterna som har förvärvats efter den 30 april 2004, och den korrigeringskoefficient som tillämpats på de pensionsrättigheter som förvärvats före den 30 april 2004 skiljer sig från den som tillämpas på lön för tjänstemän i aktiv tjänst i Förenade kungariket och Danmark.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är samtliga före detta tjänstemän i Europeiska gemenskaperna som är bosatta i antingen Förenade kungariket eller Danmark. De gick i pension efter det att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft.

Till stöd för sin talan gör de gällande att artikel 82 i tjänsteföreskrifterna, artiklarna 1.3 och 3.5 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna liksom artikel 20 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, i den lydelse som nämnda artiklar hade när de trädde i kraft den 1 maj 2004, är ogiltiga.

De gör även gällande att rådet har åsidosatt principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen i den mån som de tjänstemän som gick i pension efter den 1 maj 2004 inte är tillförsäkrade samma köpkraft oberoende av bosättningsort. De har inte heller samma köpkraft som sina kollegor i aktiv tjänst med motsvarande lön, eftersom den korrigeringskoefficient som tillämpas på pensionerna har fastställts med utgångspunkt från bosättningslandet, medan den korrigeringskoefficient som tillämpas på lönen för deras kollegor i aktiv tjänst fastställs i förhållande till huvudstaden i bosättningslandet.

Sökandena gör dessutom gällande att rådet har åsidosatt förvärvade rättigheter samt principen om skydd för berättigade förväntningar, eftersom sökandena förväntade sig att deras pensionsrättigheter skulle beräknas enligt de bestämmelser som gällde då de inträdde i tjänst och under nästan hela deras karriär.

Slutligen gör de gällande att rådet har åsidosatt principen om fri rörlighet och etablering av arbetstagare. Den omständigheten att korrigeringskoefficienten inte har tillämpats på hela pensionsbeloppet innebär nämligen att de inte är fria att etablera sig var de vill, eftersom de i så fall får en minskad köpkraft i förhållande till de kollegor som är bosatta där levnadsomkostnaderna är lägre.

____________